تیپ 313 حر

این تیپ به منظور انجام متمرکز عملیات اطلاعاتی در منطقه غرب ایجاد شد.