لشکر 25 کربلا

سایر اسامی: تیپ 2 کربلا/ تیپ 25 کربلا)

لشکر25 کربلا ازجمله یگانهای بود که از بدو شکل گیری سازمان رزم سپاه ،تاسیس و شکل یافت. این یگان برای انجام اولین عملیات خود در " طریق القدس" که از آن به عنوان آغاز عملیاتهای منظم از طرف سپاه یاد می شود تحت عنوان تیپ 25 کربلا شرکت نمودو از این پس تا "عملیات محرم" کیفیت وکارایی خوبی از خود نشان داده و همواره بعنوان یک یگان تهاجمی و درجه یک سپاه، مدنظر مسئولین جنگ قرارگرفت.

به دنبال تقسیم بندی منطقه ای سپاه و واگذار نمودن یگانها به مناطق مربوطه جهت پشتیبانی وتامین نیروی آنها لشگر کربلا به منطقه 3 سپاه شامل استانهای مازندران و گیلان واگذار شد و مقرر گردید منطقه فوق، لشگر را از هرجهت به خصوص کادر تامین نماید. پس از عملیات محرم در جهت پیوند بیشتر یگان با منطقه،فرمانده آن که مرتضی قربانی بود تغییر یافت.