صدای ماندگار؛

خرمشهر؛ اسطوره مقاومت ملت

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در جدیدترین اقدام خود سخنان منتشرنشده‌ی سردار شهید حسن باقری پیش از عملیات آزادسازی خرمشهر را منتشر کرد.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در جدیدترین اقدام خود سخنان منتشرنشده‌ی سردار شهید حسن باقری پیش از عملیات آزادسازی خرمشهر را منتشر کرد. در بخشی از این صوت می‌شنویم:

الآن مجموعه اطلاعات این را دارد به ما می‌گوید که عراق دارد برای حمله سراسری آماده می‌شود.

همه نیروهایش را از همه‌جا جمع کرده و اینجا آورده چون می‌داند ما می‌خواهیم خرمشهر را بگیریم.

خرمشهر الآن برای مردم ما یک اسطوره شده. یک مظهر مقاومت شده.

در دنیا به ما می‌گویند اگر راست میگویید چرا خرمشهر را پس نمی‌گیرید؟

البته ما برای حرف دنیا کار نمی‌کنیم؛ ما فقط برای انجام‌وظیفه کار می‌کنیم!

البته دنبال پیروزی هستیم؛ چون به نفع اسلام است...